Avukatların dava takibi için gerekli Genel Vekaletname Örneği

Avukatların dava takibi için gerekli Genel Vekaletname Örneği aşağıdadır

GENEL VEKALETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolayı T.C. Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatimizi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye,

tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, delil ikamesine ve ikame edilen delilleri kabule, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, tazminat talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakemşahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışları düzelttirmeye, Vergi Dairelerinde her türlü işlem yapmaya, icabında dilekçe, layiha tanzim ve imzaya, takdime, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularla kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, Adli Sicil Kurumlarından sicil kaydı almaya, gerektiğinde sicil kayıtlarında terkin işlemi yapmaya, vesair ilgili her türlü işlemi takibe, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum bankalarda adıma açılmış veya açılacak banka hesaplarımdaki (vadeli hesap ise: vadesi gelmiş veya gelmemiş olsun) paralarımdan dilediği miktarı Türk Lirası veya döviz olarak çekmeye, bu hususta ahzu kabza, adıma açılmış veya açılacak hesaplarıma para yatırmaya, bu konularda bankalarda gereken her türlü işlemleri başından sonuna kadar takip ve neticelendirmeye, gerekli belge, makbuz ve fişleri imzaya, bu sebeplerden ve yukarıda yazılı hususlarda ilgili bilumum davalardan, takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti adli, idari ve mali kaza mercilerinde tam yetki ile beni temsile, icra müdürlükleri ve her türlü kamu idareleri nezdinde ihalelere girmeye, pey sürmeye, arttırma, eksiltme yapmaya, teminat yatırıp çekmeye, davayı ıslaha, temlik yapmaya, reddi hakime, AHZU KABZA, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde davadan feragate ve feragatı davayı kabule, temyizden feragate, temyizden feragatı kabule, bu vekaletnamede yazılı olan yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarını da tevkil teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ……………. Barosu Avukatlarından ??????? adresindeki, ???? T.C. Kimlik no?lu Av. ???.. tarafımdan vekil tayin edildi.

Yorum

Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*