İİK 76 mad. göre Mal Beyanında Bulunmama dava dilekçesi örneği

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi malbeyanından dolayı hapis cezasını içeren hükümleri iptal etti. Fakat İİK 76 madde hükmü halen geçerlidir. İİK 76 madde Mal Beyanında bulunmayan borçlunun mal beyanında bulununcaya kadar hapis cezası ile tazyikini düzenlemektedir İlgili kanun hükmü İİK 76 madde HAPİS İLE TAZYİK: Madde 76 – (Değişik madde: 24/05/1962 – 51/ 1 md.) * Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez. Artık Avukat arkadaşlar yeni dönemde bu hüküm uyarınca dava açmaktadırlar

ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İSTANBUL ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ : Av. …………

Adres:

SANIK :………………

Adres:

KONUSU : YASAL SÜRESİ İÇİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAYAN SANIĞIN MAL BEYANINDA BULUNUNCAYA KADAR HAPİSLE TAZYİKİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİDİR.

TAKİP DOSYA NO : İstanbul (….) İcra Müdürlüğü 2008/…….. Es. sayılı dosyası

AÇIKLAMALAR : 1- Sanık aleyhine ,müvekkile olan borcundan dolayı, İSTANBUL . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008/…….. E. sayılı dosyası ile ödeme emri gönderilmiştir.

2- Sanık, ödeme emrini tebellüğ etmesine rağmen mal beyanında bulunmamıştır.

3- Böylece sanık mal beyanında bulunmadığı gibi şimdiye kadar borcunu da ödemediğinden İİK 76. maddesi uyarınca cezalandırılması için iş bu başvurunun yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. HUKUKSAL NEDENLER : İİK 74, 76 ve ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ : İcra takip dosyası, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın eylemine uyan İİK 76. maddesi uyarınca mal beyanında bulununcaya kadar HAPSEN TAZYİKİNE ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. ………………….

Yorum

Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*